کتاب مولوی بلخی که به دست منوچهر جمالی نوشته شده است. دراین تحقیقات و پژوهش ریشه تفکرات مولوی و عرفان در فرهنگ زنخدائی ایران و نمایانده خواهد شد مولوی صنم پرست بخش سوم چگونه الله که صنم راشکست ازنو صنم و براو پیروز شد داغـترین پرسشهای انسانی در نبرد پروردگار باهم طرح خواهد شد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مولوی بلخی تماس بگیرید

دانلود کتاب مولوی بلخی