کتاب واژه نامه پارسی سره که به دست فرهنگستان زبان پارسی نوشته شده است.زبان فارسی دچار سرنگونی خیلی بوده‌است که یکی از چرایی‌های آن پیوند نزدیک با مردمان دیگر به سبب گسترش ایران از یونان تا هند و دیگری فتح ایران به دست اعراب و مغولان است. که آن را تا مرز از بین رفتن کشانده است.و کوشش بزرگانی همانند فردوسی اسم دارد که خطر نابودی تمام روز فرهنگ ایرانی را با از بین رفتن زبان فارسی حس کردند نبوده بی تردید نابودی زبان پارسی رخ داده است.بن مایه هر زبان را دستور زبان‌های آن ساخته اند و آنگونه که این بن‌ مایه دچار لغزش خواهد شد. امیدی به استواری آن زبان نخواهد داشت

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب واژه نامه پارسی سره تماس بگیرید

دانلود کتاب واژه نامه پارسی سره