کتاب دیوان رودکی که به دست جعفر ابن محمد رودکی نوشته شده است. ابوعبدالله جعفربن محمدبن حکیم‌بن عبدالرحمن‌بن آدم متخلص به رودکی و معروف به استاد شاعران به دنیا آمده در دویست و چهل و چهار رودک و فوت سیصد و بیست و نه هجری قمری می باشد.اولین شاعر معروف ایرانی و فارسی در زمانه ی سامانی در سده چهارم هجری قمری و استاد شاعران این قرن داخل ایران می باشد.از همه ی نوشته ها و اثرهای رودکی که گفته شده است زیادتر از یک میلیون و سیصد هزار بیت و همچنان شش مثنوی بوده‌است و تنها ابیاتی پخش شده به همراه چند قصیده و غزل و رباعی باقی‌مانده‌ می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دیوان رودکی تماس بگیرید

دانلود کتاب دیوان رودکی