کتاب بوستان سعدی که به دست شیخ مصلح الدین محمد سعدی شیرازی نوشته شده است. بوستان سعدی یا سعدی‌نامه اولین نوشته ی سعدی می باشد که کار سرودن آن در سال ششصد و پنجاه و پنج هجری قمری آخر یافته می باشد. سعدی این نوشته را در دورانی که در سفر بوده می باشد سروده و وقت بازگشت به شیراز آن را بر دوستانش رواج پیدا شده است. این نوشته در قالب مثنوی و در بحر متقارب خوانده شده است و از نظر قالب و وزن شعری حماسی می باشد هر چند که از نظر محتوا به اخلاق و تربیت و سیاست و اجتماعیات پرداخته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بوستان سعدی تماس بگیرید

دانلود کتاب بوستان سعدی