کتاب داستانهای مثنوی به نثر که به دست محمود فتوحی نوشته شده است. سلطان نیرومند و توانایی روزی واسه ی شکار کردن با درباریان خود به صحرا رفت و در مسیر دختر زیبایی دید و عاشق او شد. پول بسیار زیاد داد و دخترک را از اربابش خریداری کرد.بعد از زمانی که با کنیزک بود. کنیزک بیمار شد و شاه خیلی غمگین گشت . از سراسر کشور و پزشکان ماهر را واسه ی درمان او به دربار فرا نمود و گفت جان من به جان این کنیزک وصل است و اگر او بیمار باشد من هم خواهم مرد. هر انسانی جانان مرا درمان خواهد کرد.طلا و مروارید بسیار زیاد به او خواهم داد. طبیبان گفتند ما جانبازی می‌کنیم و با همفکری و مشاوره او را حتماً درمان خواهیم نمود.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستانهای مثنوی به نثر تماس بگیرید

دانلود کتاب داستانهای مثنوی به نثر