کتاب انسان که توسط صبا فدوی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن هفتاد و دو صفحه است. کتاب انسان چیزی را توضیح نداده است و واسه ی درک کردن مطلبی کوشش نخواهد کند و بلکه فقط فریادی بدون صدا می باشد از داخل انسانی که از موج بودن رسته و در قلب دریا آرام نهفته است. او در حبابی سردرگون در عشق نشسته می باشد و هستی بی صبرانه در انتظار دگردیسی او می باشد.کلمه ی انسان واسه ی موجودی که به طور یک انسان تجلی یافته می باشد واژه ای بیگانه نخواهد بود. با این حال او عمر خود را واسه ی فهم کلمات بیگانه صرف نموده اند .

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب انسان تماس بگیرید

دانلود کتاب انسان

 

برگرفته از سایت مای بوک