کتاب شاهنامه فردوسی که توسط حکیم ابوالقاسم فردوسی نوشته شده است.که دارای دو هزار و سیصد و شانزده صفحه می باشد.دورانی که زبان تفکر و ادبیات داخل ایران زبان عربی بود فردوسی با خواندن شاهنامه دلیل احیای دوباره و زندن کردن زبان پارسی شد.یکی از منبع های بسیار مهمی که فردوسی واسه ی خواندن شاهنامه از آن استفاده‌ نموده شاهنامه ی زیبای ابومنصوری بوده است.فردوسی دورانی شاهنامه را خواند که زبان پارسی در آشفتگی بود و او از بهم ریختگی و افزونی آن جلوگیری نمود. شاهنامه نوشته ی حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی که برگرفته از حدود شصت هزار بیت و از بزرگ‌ترین و مشهورترین اثرهای حماسه‌ای دنیا می باشد که سراییدن آن به مدت سی سال زمان برد و طول کشید. مضمون این کار زیبا و جذاب ادبی و اسطوره‌ها و افسانه‌ها و تاریخ ایران از اول تا تسخیر نمودن ایران به دست عرب ها در سده ی هفتم می باشد که در چهار دوره به نام پادشاهی پیشدادیان و کیانیان و اشکانیان و ساسانیان مختصر شده است و به سه قسمت اسطوره‌ای و پهلوانی و تاریخی بخش بندی شده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شاهنامه فردوسی تماس بگیرید.

دانلود کتاب شاهنامه فردوسی