کتاب ایکور که توسط گاوین بنتاک نوشته و به دست احمد میر علایی ترجمه شده است.که دارای نود و هشت صفحه می باشد.نوشته ی ایکور یکی از آثار غریب می باشد. دهشتناک و پر از عوامل متاثر و زمانهای خشم و آشفتگی آن را زمانهای آرامشبخش و مقاوم بودن دلجویی می کند. در مجموع نوشته حتی در طناب ترس و درد و خشونت و نفرت و کفر از عشق آدمی به گوش می رسد. و به این دلیل جهنم تعالی می شود تا منظره ای از بهشت نمایان و دیده شود. به نظر من شعر همچنان در بندهایی که واسه ی من به طور کامل نامفهوم هستند جدید و جالب می باشد ولی حتی وقتی که عنان مغهوم را از دست می دهم زمانی نمی باشد که هیجانات شعر را از دست دهیم.هم اکنون که صورتی را از بین یک میلیون چهره هم چنان دوباره می شناسیم بدون آنکه به طور دقیق توانسته باشیم بگوییم که بینی طرف به چه صورت است یا آنکه چشم هایش به چه رنگ می باشند به این دلیل در این شعر تجربیاتی بدون نقص وجود دارد که با آن آشنا می شویم و می شناسم که هر اندازه آن را می شناسم بدون وجود این شعر قادر به شناختن آن نبوده ام و نخواهم توانست آن را به زبانی سوای زبان خود شعر تفسیر نمایم . برای خرید کتاب ایکور به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب ایکور