کتاب تکامل و تغییر خط زبان فارسی که توسط محمد تقی ارانی نوشته شده است.که دارای چهل و نه صفحه می باشد.نویسنده این کار تقی ارانی که یکی از فعالان سیاسی کمونیست و ناشر ایرانی و شروع گر اندیشه ی حزب توده داخل ایران بوده است. او از عضوهای مشهور گروه پنجاه و سه نفر بود که از آخر سال هزار و سیصد و پانزده تا اول سال هزار و سیصد و شانزده به به مرور زمان دستگیر و داخل زندان موقت تهران و قصر زندانی گشتند. این گروه که به گروه پنجاه و سه نفر مشهور شده بودند دستور داده شد که از مرام مشترک و کمونیستی اطاعت کند. عضوهای گروه پنجاه و سه نفر تا قبل از دستگیر گردن با هم مرتبط نبودند و این اسم بعد از دستگیری به آنها انتساب گشت. آنها به طور عمده زیر شکنجهه و رنج های سخت مأموران اداره آگاهی شهربانی رضاشاه قرار گرفته و با پرونده‌هایی که واسه آنها ساخته لودند به زندان‌های با مدت بسیار طولانی محکوم و به زندان قصر برده شدند. دکتر تقی ارانی در سیزده شهریور هزار و دویست و هشتاد و دو خورشیدی داخل تبریز متولد شد و میان ایام ده تا چهارده هزار و سیصد و هجده به صورت مشکوکی داخل زندان فوت نمود. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تکامل و تغییر خط زبان فارسی تماس بگیرید.

دانلود کتاب تکامل و تغییر خط زبان فارسی