کتاب راهی از بن بست که توسط مظاهر مصفا نوشته شده است.که دارای هفتاد و یک صفحه می باشد. اگر از سختی های خط فارسی کمتر نشود و این بی سامانی ها همچنان پا بر جا باشد با سواد شدن تمام مردم این کشور آرزویی دیرینه و دست نیافتنی خواهد شد .راحت نمودن خط فارسی مگر با یک اندازه و در یک ردیف قرار رفتن آن امکان پذیر نیست. تمامی سختی های این خط از وضعیت اشتباه و در هم ریخته و چند گونه و به شکل های مختلف در آمدن روش نوشتن کلمه می باشد. اگر روش نگاشتن کلمات را ازین که می باشد سختر نماییم ولی تمام جاها انجام دهنده ی یک روش باشیم هم اکنون یادگیری خط و باسواد شدن از حال حاضر خیلی راحتر خواهد شد قصد از روش واحد به کار بردن راه حل های واحد در تمامی جاهای شبیه هم و یکسان است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب راهی از بن بست تماس بگیرید.

دانلود کتاب راهی از بن بست