دانلود کتاب سودای مکالمه که توسط محمد پوینده نوشته شده است.که دارای صد و پنجاه و سه صفحه می باشد. کتاب موجود فوق برگرفته از دو قسمت مهم و اصلی می باشد.در قسمت نخست اضافه به نظارتهایی به زندگی و نوشته های جالب باختین نظرات تنی چند از متفکران و اندیشمندان سرشناس و مشهور دنیا درمورد باختین گفته شده می باشد .در تعیین و انتخاب متون و مطلب های این متفکران انجام ندادن و صرف نظر کردن از ارزش خود آنها نظرهایشان در مورد جنبه های گوناگون زندگی ذهن و اندیشه باختین زیادتر مورد نظر بوده است.دو بخش از اثر تودورف منطق مکالمه که از کاملترین ترین نوشته هایی می باشد که در حال حاضر درمورد باختین به انتشار رسیده است و همراه با پیشگفتار آن در این نمونه جمع آوری شده ذکر شده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سودای مکالمه تماس بگیرید.

دانلود کتاب سودای مکالمه