کتاب حکایت نبوغ آلبرت اینشتین که توسط موسی توماج نوشته شده است.که دارای هجده صفحه می باشد.داستان این اثر اضافه بر جذاب و سرگرم‌کننده بودن آن روحیه و منش و اندیشه های آدمی را پژواک و طنین می بخشد که از نظر خود صاحب استعدادی زیادتر از افراد نمی باشد و تنها به موجب تجسس بسیار و مسیر و راهی ناپذیرش پیروز به کشف بعضی اسرارهای طبیعت گشته است. طبیعت بسیار ساده و کودکانه و روحیات شوخ و رک بودن اینشتین هم اکنون سبب اتفاقات بسیار غیرمنتظره و مورد دقت در زندگی او بود. او در همه ی سرگذشت خود از این روحیه نگهداری کرد . خودش در این مورد نگاشته است که از زندگی خویش در سال‌های پیری بسیار خرسند و رضایت کامل دارم . احساس شوخ طبی خویش را حفظ نموده ام و نه خویش را جدی گرفته و نه کسی که در کنارم است . این داستانها علل خصوص بر وجوه شوخ بودن آن بازتابندۀ روحیه و نیاز های دوران همچنان می باشد. زمانی پر از پستی و بلندی در تاریخ بشری که واسه ی نخستین دفعه یکی از وسیع و بزرگ ترین اندوخته های تفکرات بشری یعنی اصل هم ارزی جرم و انرژی که به دست خود اینشتین اختراع شده بود واسه ی ساختن بمب اتمی از آن استفاده شد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب حکایت نبوغ آلبرت اینشتین تماس بگیرید.

دانلود کتاب حکایت نبوغ آلبرت اینشتین