کتاب اسرارالتوحید فی مقامات الشیخ ابی‌سعید که توسط محمد بن منور میهنی نوشته شده است.که دارای پانصد و سی و شش صفحه می باشد. اسرارالتوحید یا اسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابی‌سعید ابی‌الخیر بعد از گذشت صد و سی سال از دنیا رفتن ابوسعید ابی‌الخیر داخل خراسان به دسست یکی از نوه های او با اسم محمد بن منور نوشته شد. نوشته ی اثر بعد از حملات غزان به میهنه صورت پذیرفته شده است و آن را به طور تقریبی در سال پانصد و هفتاد هجری قمری می دانند . محمد بن منور نوشته ی خویش را در سه باب بخش بندی نموده و به خصوص در زمینه ی دوم که به گفتن احوالات و حالت های شیخ ابوسعید در سال‌های میانی سرنوشت وی اختصاص داشته و خیلی از صحبت ها و حرفها و شعرهایی را که به زبان او رفته جمع آوری کرده و نقل نموده است.سبک این کتاب مرسل بوده است. استاد عبدالرحمان گفت که مقری شیخ ما بود که روزی شیخ ما در نیشابور مجلس می گفت. علویی بود در مجلس شیخ. مگر بر دل علوی بگذشت که نسب ما داریم و عزت و دولت شیخ دارد. برای خرید کتاب اسرارالتوحید فی مقامات الشیخ ابی‌سعید به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب اسرارالتوحید فی مقامات الشیخ ابی‌سعید