کتاب بحران و وجدان که توسط کارل هوسمن نوشته شده است.که دارای صد و هشتاد و شش صفحه می باشد.کتاب بحران وجدان نثری است که به دست داوود حیدری برگردانده شده است و واسه ی نخستین دفعه در سال هزار و سیصد و هفتاد و پنج با وقت و زمان با اجرا نمودن اولین هم فکری اخلاق مطبوعاتی روزنامه‌نگار مسلمان به انتشار رسیده و چاپ شده است. ارتباطات عامیانه در شرح این اثر اضافه کرده اند که سالم بودن اخلاق در هر شغل و کاری یک احتیاج و نیاز انکار نشدنی به حساب می‌رود. روزنامه‌نگاری با گذشته ای قدیمی تا حال حاضر شاهد کوشش های بسیاری در مسیر رسیدن به حق و آزادی حرفه‌ای خویش بوده تا در چهارچوب کلیات و قاعده های تعریف شده و خلاص و آسوده از تهاجم نهادهای سیاسی و اجتماعی به زندگی حرفه‌ای خویش ادامه داده شده است. اثر بحران وجدان کوششی می باشد که در سمت و سوی آشنا کردن مخاطبان با اخلاق مطبوعاتی می باشد. این اثر در هر صورت اهداف جنگ و رزم تاریخی در مسیر آزادی صحبت و سخن را پیگیری و مسایل فلسفی واسه ی درک نمودن بهتر آن را تشریح نموده است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بحران و وجدان تماس بگیرید.

دانلود کتاب بحران و وجدان