کتاب با زبان ساده ی گل های قاصد که توسط هاشم کرونی نوشته شده است.که دارای بیست و دو صفحه می باشد. این کتاب اثری است تحلیلی بر درونمایه ها و مضمون شعری در نوشته های بعضی زنهای شاعر سپیدسرا از فروغ فرخزاد گرفته تا شاعران حال است. شعر ایران قبل از نیما حاضر بودن بانوان را به طور صحیح درک نکرده بود.بعد از نیما ولی با ظاهر شدن موجهای مختلف و گوناگون و بانوان شاعر همانند فروغ فرخ زاد و حاضر و نمایان شدن زنان شاعر پر رنگ و بیشتر شد.مقدار کمی از خانم های شاعر در این زمان همزمان با ارائه ی موجودیت و ماهیت تازه و نو از زن به مانند وزن بود.تا زمان دهه چهل اقلیتی وجود داشتند که شعر را فقط سیاسی می دانستند و بعد از آن و در یک زمان با اتفاقات و اعمال انجام شده ی جدید به صورتی عاشقانه و احساسی تر و ظاهر و نمایان شدن حس های زنانه داخل اشعار افرادی شعر زنان را فقط در برگیرنده ی حس های عاشقانه و زنانگی ها نام دادند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب با زبان ساده ی گل های قاصد تماس بگیرید.

دانلود کتاب با زبان ساده ی گل های قاصد