کتاب سخنوران نامی معاصر ایران که توسط محمدباقر برقعی نوشته شده است.که دارای ششصد و نود و دو صفحه می باشد.نمونه جمع آوری شده فوق یک دانسته و معلومات خلاصه شده و کامل از شاعران و مجموعه هایی از شعرهای سرایدشان را برای معرفی نمودن هر اندازه زیادتر و بهتر شاعر و واسه ی مخاطب توانا و در دسترس فرار داده است. نگارنده در مقدمه ها اینگونه نگاشته که داخل این اثر کلمات و معاصر به شاعر هایی انتساب و داده شده است که در زمان و قرن اخیر زندگی داشته اند و هم اکنون اسم چند تن را که تاریخ در قدیم و گذشته ی آنها مقداری از این هم جلو و نزدیکتر رفته است.به موجب این بوده که کوشش فراوان کرده ام زمان قاجار و مشروطیت را به هم متصل نمایم و انتقلاب و دگرگونی هایی را که داخل شعر فارسی اتفاق افتاده است نمایان و آشکار سازم و به همه نشان دهم. این اثر مخصوصا واسه ی معرفی کردن شعر حال حاضر ایران در خارج از کشور ما که خیلی از دوستداران از آن نیز خبر ندارند خیلی آمورنده و با سود است. برای خرید کتاب سخنوران نامی معاصر ایران به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب سخنوران نامی معاصر ایران