کتاب آم‍وزش‌ س‍ت‍م‍دی‍دگ‍ان‌ که توسط پ‍ائ‍ول‍و ف‍ری‍ره‌ نوشته شده است.که دارای دویست و هشتاد صفحه می باشد. نویسنده ی اثر فوق پائولو فریره یکی از نظریه‌پردازان آموزش و پرورش معترض و اندیشمند و معلم اهل برزیلی بوده است. او زیادتر به موجب نگاشتن اثر متاثر آموزش ستم‌دیدگان معروف شد که به دیباچه ی یکی از مطالب اساسی در تعلیم و تربیت معترضانه و نقد کننده شناخته شده است. در آنکه اموزش دادن و پروراندن یکی از اساسی ترین مسائل هر اجتماع می باشد جای صحبت و حرفی نیست . اجتماع از اشخاصی به وجود می آید و آموزشات و پرورشهای آن شخص عاقبت جامعه را شکل می دهد. در مقابل دقت زیادی است که مردانی که اندیشه های انقلابی و متحول در عملیات اموزش و پرورش داشتند در دید همگان از کشورهای تقریبا ناشناخته و گمنام بلند شده اند.کشورهایی که در زیره ظلم ستمکاران و در راه و دست بهره کشی جهانخواران بودند . افرادی که در حریق جهالت و تیره بختی آتش گرفته تا ظالمان خودی و بیگانه از ثمره و ماحصل دسترنج مردم و دارایی طبیعی سرزمین واسه ی پر نمودن کیسه ها و راضی نمودن هوس و میلهای خویش بهره گیرند . و شاید به موجب این وضعیت بود که مصلحت طلبان تربیتی از این اجتماع ها بلند شدند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آم‍وزش‌ س‍ت‍م‍دی‍دگ‍ان‌ تماس بگیرید.

دانلود کتاب آم‍وزش‌ س‍ت‍م‍دی‍دگ‍ان‌