کتاب زبان فارسی و هویت ایرانیان که توسط محمد جلالی چیمه نوشته شده است.که دارای صد و چهل و نه صفحه می باشد. اولین متن و نوشته ای که در این اثر مطالعه می نمایید در سال هزار و نهصد و نود و نه نگاشته شده است و در دو عدد انتشارات پارس به چاپ رسیده است .ولی مقاله های سه گانه بعدی در سال حال حاضر نگاشته و در دست نشریات الکترونیکی فارسی زبان گذاشته شده است.پذیرایی خیلی زیادی از نشریات با پشتوانه ی فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و تحقیق کننده و ایران شناسی که این نوشته ها را در مکانت اینترنتی خود ذکر کرده اند و همچنان رسیدن پیغامها و تلفن های خیلی زیادی از چهار سمت و طرف دنیا و از طرف اشخاص دارای نظر و ایرانیان و اندیشمندان و دلسوزان و دارای درد مرا بر این فکر انداخت تا با دقت به ارزش طرح و پیگیری مضامین به ایجاد و تشکیل دادن این دفتر کاریی نماییم و تمره ی تلاش نا مقدار خویش را در این جا در دستان شما دوستان بگذارم .برای کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید تماس بگیرید.

دانلود کتاب زبان فارسی و هویت ایرانیان