کتاب شکوفه حیرت که توسط محمود کیانوش نوشته شده است.که دارای صد و چهار صفحه می باشد. محمود کیانوش یکی از شاعران و داستان نویسان و انتقاد کننده ی ادبی در معرفی کردن اثر شکوفه حیرت گفته است از دوران نگاشتن نخستین شعرای این نمونه جمع شده پنجاه و هشت سال گذشته است. به گفته ی دیگر اینها منتخبین اشعار منثوری می باشد که من در زمان بیست و یک سالگی تا سی سالگی از سال هزار و سیصد و سی و چهار تا هزار و سیصد و چهل و سه نگاشته ام. داخل آنها با جوان آشنا خواهید شد که با دلِ خویش از شورِ عشق لبریز بوده و از در حس خود بیننده ی لطافت طبیعت بوده و با دیدن ظلم و ستم داخل اجتماع ناراحت و اعصبانی می شود. با تاخیر و درنگ در مغهوم و معنی هستی گرفتار آشفتگی های فلسفی شده و با تمام این حال تلاش می کند که در مسیر آزمایش های انجام داده و اندیشه های خود و وصول های شاعرانه ای را که در زمان خاصی و ویژه در او به وقوع می پیوندد و با سخنی پاک و فهمیده تصویر نماید. مطالعه کننده ی جوانِ حال حاضر این شعرها با مجموعه هایی اساسی از دغدغه های ذهنی و روحیِ برخی از جوانانِ پنجاه و شصت سال قبل اجتماع خویش که منظره ای تاریخی و جهانی داشته است روبرو می شود. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شکوفه حیرت تماس بگیرید.

دانلود کتاب شکوفه حیرت