کتاب طور معنی که توسط منشی احمد حسین سحر کاکوروی نوشته شده است.که دارای چهارصد و نود و چهار صفحه می باشد. تذکره کلمه ای عربی می باشد که داخل قرآن مجید هم اکنون از آن در موردهای مختلف اسم برده شده می باشد. تذکره در قرآن به معنی و مفهوم نصیحت و عبرت و یادآور و یادداشت آمده می باشد. علل خصوص بر مفهوم های ذکر شده تذکره بر اثری هم اکنون محتوای احوال شاعرهاست اطلاق می شود. در دوره و زمانه ی نگاشتن فرهنگ ها و تذکره نگاری زبان شناسان هند بر اهل زبان اولویت و برتری داشته و در این مسیر کوشش های زیادی نموده اند. علل خصوص این تذکره ها شده از تذکره طور معنی که به دست احمد حسین سحر کاکوروی اسم برده شده است که با مقدمه رئیس‌احمد نعمانی آراسته شده است. طور معنی یک تذکره عمومی می باشد که متون آن با محتوای توضیح حال و نمونه شعرهای دویست و نود و پنج تن از سخنوران پیشین و جدید فارسی ایران و هند می باشد. ترجمه گر رئیس احمد نعمانی در سال هزار و نهصد و پنجاه و هشت میلادی در قصبه کانته استان اترپرداش هند متولد گشته است .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب طور معنی تماس بگیرید.

دانلود کتاب طور معنی