کتاب روزنامه نگاری در هندوستان که توسط رانگاسوامی پارتاساراتی نوشته شده است.که دارای دویست و هفتاد و یک صفحه می باشد.روزنامه نگاری هم هنر می باشد و هم صحبتهای که اتفاقات و آرا و اعتقادات را به اثبات می رساند و بر این می باشد که تا آنها را واسه ی رهگیری پیکار بسیار طویل اشخاص درس خوانده تشریح و قالب ریزی کند. به فرمایش یک نگارنده ی امریکایی وقایع و تذکره ی روزنامه نگاری خود داستان و روایت انسان به موجب برقرار نمودن رابطه ی آزاد با هم دیگر و استحصال و تشریح و توضیح اخبار و توانایی و قدرت نظرات هوشمندانه در دوران تبادل تفکرات است. موضوع و شرح قسمتی از این نوشته ها و توضیحات کوشش های جاودانه مردان و زنانی می باشد که سدهای حاضر بر سر مسیر است.اطلاعات و تفکرات مورد احتیاج اندیشه ی عمومی را شکسته است.این سوال که موضوع جدال و ستیزهایی است که هم اکنون شخصی صحبت و حرف آخر را در این خصوص به زبان نیاورده است. به عقیده ی سی.راجا گپالاچاری آخرین پیشکار و جانشین حکومت هند روزنامهنگاری می باشد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب روزنامه نگاری در هندوستان تماس بگیرید.

دانلود کتاب روزنامه نگاری در هندوستان