کتاب از دو نقطه تا همه چیز که توسط قدمعلی سرامی نوشته شده است.که دارای صد و هشتاد و سه صفحه می باشد.مهمترین و اساسی ترین سرشناسی ناشناحته ماندن می باشد.شخصی که واقعیت وجودیش آشکار نمودن این دوگانگی است. با این معنی که در هنگام مجهول بودن به حوزه فرمانروایی اندیشه ی ناشناخته متصل گشته است. سرآینده ی این نمونه جمع شده را شناخته ایم و از نزدیک با ساخت و پرداخت و عاقبت با سراییدن کارهایش آشنا هستیم.و متوجه می شوم که شاعری را همانند صلیبی از چهارراه لفظ و مفهوم از وقت چشم باز کردن به این دنیا تا حال حاضر به کول کشیده است.در فروردین سال هزار و سیصد و چهل و شش نمونه جمع آوری شده ی دیگری با اسم دریغ در محاق توقیف ناپدید افتاده و هم چنان خود علامتی از آن در دست نداشته است. دکتر مجدالدین کیوانی که در آن دوران شاعری با کمال که شاگردیش را در دبیرستان داشته است در فروردین سال هزار و سیصد و چهل و دو داخل اهواز هنگامی که دانش آموزی بسیار جوان بوده منتشر نموده است که با این سکوت سرخ پخش نموده است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب از دو نقطه تا همه چیز تماس بگیرید.

دانلود کتاب از دو نقطه تا همه چیز