کتاب دغدغه های فرهنگی که توسط سید علی خامنه ای نوشته شده است.که دارای دویست و شصت و چهار صفحه می باشد.به طور معمول گنج و چیزهای با ارزش را از زیر زمین یا از در زیر دریاها می یابند. چیزهایی که در زیر زمین پیدا شده خاک گرفته و از بین رفته می باشند. و چیزهایی که از زیر دریاها پیدا شوند زنگ زده شده است. واسه ی پیدا نمودن گنج می بایست جای جای زمین و دریاها را گوشه به گوشه گشت و به اعماق خاکها و آبها بتواند برود. ما همچنان گنجى پیدا کرده ایم. ولی نه از زیر خاک و آب. نه با گشتن و زیر و رو نمودن و سفر به عمق های زیاد. گنج را در روى کره ی زمین پیدا کردیم. در چشم های ما برقی افتاد و سراغ برق را گرفتیم تا آن را پیدا کردیم. گنج با ارزش ما خاکی و زنگ زده نشده بود. تنها کمی غبار گرفته است .غبارى به موجب سپری شدن وقت و بی دقتی عابران است. ما گنج را بو نمودیم و بر آن بوسه زده و بر چشمانمان جای دادیم. در اندازه ی توانای هایمان غبار را از آن پاک کرده و علاقه داریم که آن را در دست دیگران نیز بگذاریم تا تمامی از آن درسهایی یاد گیرند . برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دغدغه های فرهنگی تماس بگیرید.

دانلود کتاب دغدغه های فرهنگی