کتاب نامه‌های ایرانی که توسط منتسکیو نوشته شده است.که دارای دویست و پانزده صفحه می باشد. نامه‌های ایرانی یکی از نوشته های ادبی شارل دو مونتسکیو می باشد و موضوع و شرحیات آن نامه‌هایی فرضی می باشند که در آخر پادشاهی لوئی چهاردهم میان سالهای هزار و هفتصد و یازده تا هزار و هفتصد و بیست میلادی نوشته شده است. مونتسکیو این نوشته ها را از صحبت و سخنان دو ایرانی پولدار با اسم های ازبک و ریکا که در زمان سفرهای خویش به اروپا واسه ی زمان بسیار زیاد در فرانسه زندگی نمودند نگاشته است. این اثر بر اساس فکری اثر بعدی منتسکیو با مفهوم روح قانونها است. این داستان که در سال هزار و هفتصد و بیست و یک میلادی داخل آمستردام با اسم مستعار چاپ گشت. که شامل استنباط این دو ایرانی از اروپا و مخصوصا و به ویژه فرانسه است. نامه‌های ارسالی از ایران به صورت عمومی از سمت خواجه و زنان حرمسرای ازبک بوده که اتفاقات ایام آن زمان مملکت و رویدادهای بدیمن مثل خبر خودکشی کردن سوگلی حرمسرای او روشنک که به گوش ارباب رسانده می شود. سبک دلنواز نوشتن نامه‌های ایرانی که مطالعه کننده را جذب خود می کند مستور در شیوه ی طنزآمیز گزارش از آداب و رسومات بسیار زیاد داخل پاریس و اروپا است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نامه‌های ایرانی تماس بگیرید.

دانلود کتاب نامه‌های ایرانی