کتاب سمرقندیان چه می گویند که توسط رسول هادی زاده نوشته شده است.که دارای صد و نود و دو صفحه می باشد. سمرقند اسمی می باشد بسیار آشنا و نه فقط واسه ی تمام ایرانیان و کسانی که فارسی صحبت می نمایند هم اکنون نیز واسه ی تمامی مردمانی که در اطراف دنیا این اسم را در افسانه ها و کتابهای تاریخی مطالعه کرده اند و در راه آشنا شدن با بلندترین قله های فرهنگ و تمدن انسانی آن را در اندیشه و ذهن خویش به یاد سپرده اند. اگر از بین تمام وجوه و خصوصیات مختلف سمرقند اسم این سرزمین قدیمی را تنها در حوزه زبان و ادب پارسی جستجو کنیم سمرقند و اطراف و پیرامون آن را هم از خاستگاه ها و مرکز های اساسی زبان دری و هم زاد بوم زیادترین شاعران و ادب شناسان و سخنوران پارسی گوی پیدا خواهیم کرد. از این رو گفتار و لهجه ی سمرقندیان که از دوران رودکی تا الان با تمام پستی و بلندی ها هم اکنون نغز و ناب به جای مانده می باشد و گستره ی این زبان شاید توانسته باشد معیار و علامت و نمایی واسه ی زبان پارسی در مسیری که به اسم های فارسی و دری و تاجیکی گفته شده باشد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سمرقندیان چه می گویند تماس بگیرید.

دانلود کتاب سمرقندیان چه می گویند