کتاب آنارشیسم یا سوسیالیسم که توسط ی.استالین نوشته شده است.که دارای شصت و چهار صفحه می باشد.که انتشارات آن حزب کار ایران بوده و در سال هزار و سیصد و هشتاد و پنج چاپ گشاته است. قطب و مرکز سرنوشت جمعی و همگانی امروزه مبارزات طبقاتی می باشد. رهنمون هر یک از طبقه و گونه ای در مسیر و روش این ستیز و رزم ایدئولوژی او می باشد. بورژوازی واسه ی خویش شامل یک ایدئولوژی می باشد. و آن به کلمه و زبان لیبرالیسم نام دارد. پرولتاریا هم اکنون از خود برگرفته از ایدئولوژی می باشد. و آن هم آنگونه و آنطور که متوجه شده و فهمیده ایم سوسیالیسم است. لیبرالیسم را نمی بایست مساله ای یک پارچه و غیر قابل بخش و قسمت حساب کرد. لیبرالیسم به موجب احتیاجات و ضرورت طبقات مختلف بورژوازی به خط مشیهای گوناگونی تقسیم شده است. سوسیالیسم هم اکنون به یک صورت و متحد و غیر قابل تقسیم نمی باشد و در آن هم خط رفتار و روش های گوناگون و متمایز وجود دارد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آنارشیسم یا سوسیالیسم تماس بگیرید.

دانلود کتاب آنارشیسم یا سوسیالیسم