کتاب مولفه های اجتماعی که توسط یعقوب احمدی نوشته شده است.که دارای بیست و پنج صفحه می باشد.بی توجه و رعایت نکردن اجتماعی انجمن مانع دوگانگی پیشرفت نکردن در جامعه ی متمدن است. بی دقت بودن از انواع برداشت بدگمانانه و حس بد دلی و احوالاتی گوشه گیرانه و جریانی پشیمان و به عبارت شیوا انواعی افسرده و گوشه گیری اجتماعی می باشد. به این دلیل منظره ی آسیب دیدن بی توجه بودن و از انواع بیماریهای اجتماعی شناخته شده است. ارزش خواندن بی دقتی های جوامع در اتفاق و رویدادهای مناسب نبودن آن در سیر و راه پیشرفت است. از این رو تحقیقات فوق با نظری اجتماع گرایانه و با به کار گیری از نظریات پیلیاوین و لاتانه و دارلی و آگوستین پوندس و ملوین سیمن و محققان گوناگون در پی خوندن بی توجهی اجتماعی میان دانشجویان و سنجش عنصرهای تعریف شده آن می باشد. شیوه ی تحقیق وصفی غیرآزمایشگاهی از انواع وابستگی و بااستفاده نمودن از اعمال و کارهای پیمایش است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مولفه های اجتماعی تماس بگیرید.

دانلود کتاب مولفه های اجتماعی