کتاب نگاهی شتاب زده به رواداری که توسط احد قربانی دهناری نوشته شده است.که دارای صد و چهل و چهار صفحه می باشد.اثر فوق نظری شتاب زده به رواداری دارد که در فرهنگ و ادب ایران با پشتوانه و تکیه به نوشته های مکتوب و کوششی خواهد داشت واسه ی جمع آوری و گرفتن راهنمایی .رواداری خواهد توانست که زوایای نظر و نگاه سیاسی و مذهبی و فلسفی و یا اخلاقی داشته و طاقت و توان تفکرات و رفتار و عملهای دیگران در زمانه های اسم برده برگزیند و در خود جای دهد. سرشناسان ایران به طور عمده با بزرگی مذهب و مسلک تشویق کننده ای به رواداری مذهبی ادا شده است با این معنی که طاقت دین ها و مذهب های گوناگون و زندگی نمودن دوستانه با آنها می باشد. شاید از آن رویی که در اجتماع ما گوناگونی سیاسی هیچ وقت وجود نداشته و آرزوی آن همچنان بازتابی قابل بررسی ندارد. از آنرو این نگاشته به طور عمده تکیه بر رواداری مذهب گونه یا آزادی عقاید دینی داشته است. نویسنده بر این اعتقاد است که مذهب عریض بزرگان ما بلند نظری و دنیا بزرگ و وجدان آزاد آنها ما را در کوشش امروزمان واسه ی ایجاد نمودن جامعه ای خوب آماده می سازد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نگاهی شتاب زده به رواداری تماس بگیرید.

دانلود کتاب نگاهی شتاب زده به رواداری