کتاب بخشی از میراث مشترک بشری که توسط غلامعلی کشانی نوشته شده است.که دارای چهل و چهار صفحه می باشد. انسانها به دلیل موجودی که به صورت گروهی زندگی می نمایند به ناچار از بده بستان می باشد. این بده بستان ها هم اکنون موجود بوده و همچنان نیز خواهند بود. اشاره به الگوهایی از این رابطه های در خصوص ریشه و اساسیترین برای ساخت او یعنی همان زبان و اشاره به برتر بودن یک قبیله بر گروهی نخواهد بود.ولی خواهید نوانست که کمکی شود برای مفهوم و درک کردن حرکت فرهنگ و فناوری از یک سمت به طرف دیگر در داخل جغرافیا و مسیر تاریخ در زمانی از دوران و از سمت به سویی دیگر در وقت های دیگر. تمامی قوم های همسایه از هم دیگر یاد می گرفتند چه در دوستی و مهربانی و چه در ستیز و نبرد با هم .نکات این می باشد که وقت انجام یا نوشتن از دست هم دیگر هر قبیله ای کوشش داشته تا شگفتی جدید فرهنگی تمدنی را آنطور دستکاری نماید که جایی از اخذ و کپی کردن و گرته برداری در آن به جای نماند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بخشی از میراث مشترک بشری تماس بگیرید.

دانلود کتاب بخشی از میراث مشترک بشری