کتاب بازنویسی بوف کور که توسط رضا براهنی نوشته شده است.که دارای سیزده صفحه می باشد. آخر زمان و وقت نوشتن از نوع بوف کور را نه به‌ عنوان آنکه با بسیار زیبا و جالب بودن بوف کور مخالفت نماییم لیکن به‌ موجب انتقاد و ایراد گرفتن به آن مساله که زبان مرد در داستانهایش و دید و نظر مرد به‌ دلیل داستانگو به اندازه نمی باشد. تحسین و تعریف از زیبائی آسمانی زن همچنان به اندازه نمی باشد. سرزنش و بد اخلاقی او به دست مرد به‌ هیچ عنوان درست و صحیح نمی باشد.به نحوه و روش زن‌نویسی به‌ طور کامل جدی آغاز نماییم. یعنی زن‌ها از نظر و دید خود دنیا را دیده و مردان در داستانها و برخی اثرهای ادبی‌ خویش تصویرهای زشت و پلید را که از زن درست نموده اند پس از این بتوانند این فکرها و ذهنیتها را به دور بیندازند. آخر زن‌کشی را داخل ادبیات با زن‌نویسی اعلام نماییم. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بازنویسی بوف کور تماس بگیرید.

 

دانلود کتاب بازنویسی بوف کور