کتاب نتایج و چشم اندازها که توسط لئون تروتسکی نوشته شده است.که دارای صد و یازده صفحه می باشد. نوشته ی فوق به دست لئون تروتسکی نویسنده مشهور و سرشناس نگاشته و گردآوری تهیه ی آن از تابستان هزار و نهصد و چهار تا اواخر هزار و نهصد و شش طول کشید .در اول به وجود آمدن اتحاد شوروی تروتسکی که فردی متاثر و پر نفوذ بود به عنوان کمیسر آفرینده واسه ی ارتباطات خارجی منتخب گشت. بعد از آن ارتش سرخ شوروی را پایه گذاری نمود و خود به فرماندهی آن درآمد.این اثر به دست او در وقت و زمانی که داخل زندان تزار سپری می نمود برای به انتشار رسیدن حاضر و فراهم شده بود و واسه ی اولین دفعه در سال هزار و نهصد و شش داخل پترزبورک چاپ شد.بعد از انقلاب اکتبر در سال هزار و نهصد و نوزده این نوشته به ضمیمه ی مقدمه ی نگارنده و مقاله ای که او تحت عنوان جنگ و نبرد واسه ی قدرت در اکتبر هزار و نهصد و پانزده نوشته بود که توسط چاپخانه دولتی داخل مسکو دوباره منتشر شد .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نتایج و چشم اندازها تماس بگیرید.

دانلود کتاب نتایج و چشم اندازها