کتاب شری ایشو پانیشاد که توسط سوامی پرابهوپادا نوشته شده است.شرح و ضمینه و توضیحات سخنوریهای حال حاضر درمورد یاد دادن آموز شهای وداها سه می باشد. وداها چه چیزی می باشند.ریشه کلمه ی سانسکریت ودا را می شود به چندین روش و شیوه معنی کرد اما معانی آنها در آخر یکی بوده است. ودا با مفهوم دانش است . شما هر دانشی را که پذیرفته باشید در اصل همان ودا است.آموزش دادن وداها علم و دانش اساسی و مهم به حساب می آیند . اندیشه و علم و دانش ما در باب شرایط پای بند دستخوش نقص های زیادی است . تفاوت داشتن میان یک روح پایبند و یک روح آزاد و رها شده این می باشد که روح پایبند چهار نقیص ه دارد. اولین نقص این بوده که او بدون شک و شبه کار اشتباه انجام داده است. واسه ی مثال ماهاتما گاندی داخل کشور ما شخصیت خیلی برجسته و بزرگی به حساب می آید اما او اشتباهات زیادی هم در زندگی کرده است. حتی با اینکه دستیار او در زمان آخر زندگی او به او هشدار داد که برای شرکت در جلسه به دهلی نو برود و خطراتی جان او را تهدید می کنند اما او گوش نداد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شری ایشو پانیشاد تماس بگیرید.

دانلود کتاب شری ایشو پانیشاد