.کتاب امثال و حکم اثر علی اکبر دهخدا می باشد .کتاب امثال و حکم در سال هزار و سیصد و ده اثر قطور چهار جلدی به نوشته ی علی اکبر دهخدا بوده که داخل تهران به انتشار رسیده است . این نمونه جمع آوری شده شامل نزدیک به پنجاه هزار امثال و حکم که برگرفته از ضرب‌المثل و واژگان قصار و ابیات متفرقه‌ می باشد. متون و جمله ها به ترتیب الفبا تنظیم گشته و ضرب‌المثل‌ها توضیح داده شده و تفسیر گشته است. و میان سال‌های هزار و سیصد و هشت تا هزار و سیصد و ده جمع گشته است و به چاپ رسیدند .قسمت وسیع تر اثر که شامل نود و هفت درصد آن به عبارت از ضرب‌المثل‌های مکتوب ادیبانه و کلمات قصار و شعر گونه از قدمای شاعرهای مشهور ایران یا شاعران فارسی زبان و فقط سه درصد آن ضرب‌المثل‌های عامیانه‌ می باشد.دهخدا از کودکی خود به جمع آوری مثالهای عامیانه تلاش فراوان کرده است. برای خرید کتاب امثال و حکم به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب امثال و حکم