کتاب قابوس‌ نامه از امیر عنصرالمعالی کیکاووس است.قابوس‌نامه اثری می باشد بسیار پند آموز در آیین زندگی نوشته ی امیر عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر بن قابوس بن وُشمگیر بن زیار و نگاشتن آن در سال چهارصد پنج و هفتاد قمری می باشد. اما دکتر عبدالمجید بدوی به دلایلی سال تألیف آن را بین چهارصد و پنجاه و هفت تا چهارصد و شصت و دو هجری قمری دانسته است. در قابوس‌نامه با بازتاب پندنامه‌ها و اندرزهای ایران باستان و ارزش سخن و اهمیت عقل و تأکید بر اعتدال روبه‌رو خواهیم شد.نام قابوس‌نامه از اسم مؤلف که داخل تواریخ به نام قابوس دوم مشهور است گرفته شده است. او این اثر را به اسم فرزندش گیلان‌شاه در چهل و چهار فصل نگاشته و به این دلیلی که اگر او بعد از او حاکمیت را حفظ نمود یا به رتق و فتق کارهای دیگر پرداخته و بداند چطور وظایف خویش را انجام دهد و هم اکنون به منظور تربیت فرزند و رسوم لشکرکشی و مملکت‌داری را مورد بحث قرار داده‌است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب قابوس‌ نامه تماس بگیرید.

دانلود کتاب قابوس‌ نامه