کتاب نبرد رستم و اسفندیار که توسط هومن لازمی نوشته شده است.که دارای نود و هفت صفحه می باشد.نبرد میان رستم و اسفندیار از اثرها و مباحث حماسی شاهنامه می باشد. در این قصه ی زیبا پای دین زرتشتی هم در بین آمده است. می شود گفت که این کتاب از جمله داستان‌هایی می باشد که مخالفت و ناسازگاری و متحول شدن نظرات و دیدها را بین شاهنامه پژوهان و باستان‌شناسان و موبدان زرتشتی درست نموده و انجام داده است.واسه ی گرفتن زیادترین داده‌ها به دست مطالعه کننده در این اثر تمام اتفاقات و رویدادهای متصل شده با رستم و اسفندیار ذکر شده است. هم اکنون واسه ی گرفتن هر چه بهتر روند گذرای و مسیر اتفاقات تمام وقایع و رخدادهای ایران از زمان پادشاهی لهراسب پدربزرگ اسفندیار و گشتاسپ پدر اسفندیار قابل ذکر بوده است. همچنان واسه ی رسیدن به نتیجه ای در سطح روزگار شاهنشاهی بهمن و پسر اسفندیار و چگونه فوت کردن رستم هم گفته شده‌ است.این اثر زیبا را مطالعه نمایید و از متون آن لذت ببرید.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نبرد رستم و اسفندیار تماس بگیرید.

دانلود کتاب نبرد رستم و اسفندیار