کتاب رند شیراز که توسط حامد.ق نوشته شده است.که دارای چهارده صفحه می باشد.کتاب موجود در مقابل ما با اسم رند شیراز پیرامون خواجه حافظ شیرازی می‌باشد.آن چیزی که من را تشویق به انجام و نوشتن این اثر کرد ترتیب اتفاقات و رویدادها و امتناقض از نگارنده های مختلف و گوناگون درمورد حافظ بوده ات.احمد کسروی یکی از تاریخ‌دانان معروف و شرشناس معاصر بر این اعتقاد دارد که حافظ فقط به قصد معروف شدن شدن شعر گفته است و شعرهای او هر یک عفیده ی بخصوص و ویژه ای را می‌رساند و نخواهد توانست تصور نمود که یک آدم عادی در طول عمر خویش این همه اعتقادات مختلف داشته باشد. سیاوش اوستا اعتقاد دارد که هر اندازه حافظ در زمان اول زندگ خود مسلمان بوده اما کم‌کم به سمت دین زردشتی رفته و گرایش به آن دین داشته است. و در جای دیگر احمد شاملو ذکر نموده و اعتقاد داشته که در اصل حافظ دینی نداشته است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رند شیراز تماس بگیرید.

دانلود کتاب رند شیراز