کتاب آزادی قلم که توسط شهید آوینی نوشته شده است.که دارای دوازده صفحه می باشد.قلم وسیله ای برای نگاشتن است و در این ایام و دوره فقط آزادی نمی باشد که ابزار نسبت داده می‌شود مغز را هم اکنون بدل از اندیشه و فکر می‌گیرند و فی‌المثل به جای فرار اندیشمندان گفته می شود که فرار مغزها که نیز در آنجا هیچ یک از این دو تعبیر صحیح نبوده و مغز ابزاری نمی باشد که بی اراده باشد و در استخدام هر آن که او را به اختیار گیرند در بیاید و افراد تخصص داشته که در این تعبیر همانند مغزهایی بی‌اراده انگاشته شده‌اند اگر به غروب گریزند از آن می باشد که در آنجا حوایج خود را برآورده خواهند دید و غرب از قرن‌ها قبل تا حال حاضر عالمی بوده که در آن نفس امّاره به پادشاهی بر جان و تن انسانها نشسته است.آزادی را می بایست به صاحبان قلم یا به قلم نسبت داد.انسان می باشد که صاحب اراده بوده و قلم را هم اوست که به خدمت گرفته و ولی این اشتباه که قلم را بدل از صاحب قلم می‌انگارند از سر صدفه نمی باشد و در پس آن صفتی از وصفهای عالم جدید موجود است .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آزادی قلم تماس بگیرید.

دانلود کتاب آزادی قلم