کتاب شعر بی دروغ شعر بی نقاب که به دست عبدالحسین زرین کوب نگاشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و شصت و سه به انتشار رسیده و در نشر جاویدان چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و نود و دو صفحه است.این نوشته ها بخشی می باشد از صحبتهای که من در سالهای اخیر با دانشجوهای خود در خصوص انتقاد شعر و مسائل ادبی ایران داشته ام. اضافه بر گه گاه اکنون در آنها بمناسبت از ادب عربی و از یونان و اروپا یاد نموده ام. هم اکنون در طول بحث از مکتب های جدیدی صحبتهایی داشته ام و از شعر نو و شعر امروز ایران. این اثر در فنون شعر و سبک و نقد شعر فارسی با ملاحضات تطبیقی و نقدی درمورد شعر قدیمی و شعر امروز. چاپ اول این اثر در اواخر سال هزار و سیصد و چهل و شش و چاپ هفتم آن در زمستان هزار و سیصد و هفتاد و دو منتشر شده و برگرفته از نقطه‌ نظرهای مختلف شادروان دکتر زرین‌ کوب در حوزه شعر فارسی و مطالعه‌ای تطبیقی در شعر کهن و معاصر عرب و جهان غرب است. برای خرید کتاب شعر بی دروغ شعر بی نقاب به لینک موجود مراجعه نمایید.

شعر بی دروغ شعر بی نقاب

دانلود کتاب شعر بی دروغ شعر بی نقاب