کتاب تاریخ ادبیات روسی که به دست سعید نفیسی نگاشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و شصت و هفت به انتشار رسیده و در نشر مرکز یادگارهای سعید نفیسی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و پنجاه و دو صفحه است. تاریخ ادبیات روسی اثری که پیرامون شناخت رجال ادبی و فرهنگ روسیه تا قبل از انقلاب سوسیالیستی آن کشور می باشد . افراد ادبی روسیه به فراخور اثرشان در فرهنگ و ادبیات روسیه و جهان و برگه هایی را به خویش اختصاص داده اند. چهارده فصل اثر آنگونه نمی باشد که نشود در هم دیگر ادغامشان کرد و فی المثل چهار فصل اثر بخصوص معرفی پوشکین شاعر نیمه اول قرن نوزدهم می باشد. در فصلهای نخست اثر به تاریخ اجتماعی و جغرافیائی و زبان مردم روسیه اولین آفریده های ادبی و تحلیلی اشعار داستانها و تئاترهای عامیانه پرداخته شده است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تاریخ ادبیات روسی تماس بگیرید.

تاریخ ادبیات روسی

دانلود کتاب تاریخ ادبیات روسی