کتاب الفهرست که به دست محمد ابن اسحاق ابن ندیم نگاشته و توسط محمدرضا تجدد ترجمه شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد هشتصد و هشتاد و سه صفحه است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و یک به انتشار رسیده و در نشر اساطیر چاپ گشته است.الفهرست نوشته ی مشهور ابن ندیم می باشد. این اثر نه فقط به مثابه ی دانشنامه ای است که تاریخ فرهنگ و ادبیات و مذاهب را از ادوار پیش از اسلام تا دوره ی نویسنده که به سدۀ چهار هجری قمری می رسد به صورت بدیعی به تصویر کشانده است .بلکه ویژگیهای اثر شناسی همچنان دارد و آنگونه که از مقدمۀ کوتاه آن بر آمده ابن ندیم بسیار مصمم بوده است.تا فهرستی از تمامی اثرهایی که به زبان عربی به دست نگارنده های عرب و غیرعرب نوشته شده بوده با ترجمه های مؤلفان آنها به دست دهد ولی خواندن الفهرست نمایان می کند که محتوای این اثر گسترده تر از آن است که مؤلف خویش در مقدمه گفته است. برای خرید کتاب الفهرست به لینک موجود مراجعه نمایید.

الفهرست

دانلود کتاب الفهرست