کتاب پندنامه عطار نیشابوری نوشته عطار نیشابوری می باشد .اثر فوق با زبان فارسی و دارای تعداد سی و دو صفحه است.پندنامه عطار نیشابوری منظومه‌ای به صورت حکمی و اخلاقی می باشد که در قالب مثنوی به زبان فارسی ترجمه شده است. این اثر که در نشر سیلوستر دوساسی هشتصد و پنجاه و سه بیت و هفتاد و نه عنوان دارد با ستایش پروردگار شروع می گردد و شاعر اول به ذکر نشانه‌های نیروی پروردگار پرداخته است و از پیامبرانی همانند نوح و لوط و ابراهیم صحبت به میان آورده و عاقبت به اوصاف پیامبر اسلام می‌پردازد. شاعر به خلفای راشدین اشاره نموده و از علی علیه السلام به عنوان باب مدینه علم یاد می نماید و پس از مناجات کردن با موضوع مهم اثر می پردازد. اندرزهای پندنامه متنوع و در زمینه‌های مختلف که از قبیل آداب زندگی و بهداشت و تندرستی و مهمان نوازی و بخشش و جوانمردی و کشورداری است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب پندنامه عطار نیشابوری تماس بگیرید.

پندنامه عطار نیشابوری

دانلود کتاب پندنامه عطار نیشابوری