کتاب دیوان قصاید و غزلیات عطار که به دست عطار نیشابوری نگاشته شده است.اثر فوق با زبان فارسی و دارای تعداد پانصد و هجده صفحه است.فریدالدین ابو حامد محمد عطار نیشابوری در سال پانصد و چهل به دنیا آمده است و در سال ششصد و هجده قمری از دنیا رفته است.او یکی از عرفا و شعرای برزگ ایرانی و مشهور ادبیات فارسی در آخر سدهٔ ششم و شروع سدهٔ هفتم بوده است . عطار شاعر شوریده و سالک هفت شهر عشق و دیوان او پر از لطف و ظرایف عرفانی می باشد که مطالعه کننده را غرق در لذایذ سکرآور سیر و سلوک می نماید .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دیوان قصاید و غزلیات عطار تماس بگیرید.

دیوان قصاید و غزلیات عطار

دانلود کتاب دیوان قصاید و غزلیات عطار