دانلود کتاب مظهر العجایب و مظهر الاسرار اثر فریدالدین عطار نیشابوری

گرچه بعضی از معاصرین سلسله او ارا اویسی دانسته و بعضی دیگر از جهت اینکه در مقدمه خسرونامه نام سیف الدین ابن الزبیب را ببزرگی و مقام عرفانی ستوده احتمال داده اند که شیخ باو ارادت داشته ولی برای رفع ابهام لازم دانستم بسلسله عطار اشره ای کرده باشم و آن این است که سیف الدین ابن ازبیب که عطار در مقدمه خسرونامه نام اورا برده همان شیخ الدین باخرزی عارف معروف از خلفای شیخ نجم الدین کبری است که وفات او در بخارا سنه 658 هجری بوده و اتفاقا نام او در دوجا از مظهر العجایب در ذکر نام مشایخ و عرفای نعاصر خود اسم برده است. و علی التحقیق شیخ از ارادتمندان مجدد الدین بغدادی شیخ اشیوخ خوارزم بوده اسا و ما اسناد سلسله اورا تا معروف کرخی ذیلا ذکر می کنیم.
فریدالدین عطار اداب طریقت را از شیخ اشیوخ مجدد الدین بغدادی خوارزمی اخذ نمود و اورا انتساب بعارف بزرگ شیخ نجم الدین کبری خوارزمی و انتساب نجم الدین کبری بشیخ عمار بن یاسر بدلیسی و او از ابوالنجیب سهرودی و او از شیخ احمد غزالی و او از شیخ ابوبکر نسلج طوسی تا چندین چند که جنید بن محمد قوایری بغدادی و او سری سقطی و او از معروف بن فیروز کرخی و او از استان فیض بنیان سلطان الاولیا علین بن موسی الرضا کسب فیض نموده است.

باری نسخه کتاب مظهر العاجیب را سابقا والد ماجدم رضوان جایگاه حاج میرزا محسن حالی عماد الفقرا با چندین نسخه مقابله و تصحیح کرده بودند و حتی این نسخه از نسخه چاپی سال 1323 تهران قریب 1000 بیت نیز اضافه دارد.
لذا برای اینکه کوشش آن مرحوم بی نتیجه نماند تصمیم گرفته شد که این کتاب را به ضمیمه مظهر یکی دیگر از اثار ارزنده عطار بخط آن مرحوم بچاپ برسانیم.

 

 

برای خرید کتاب مظهر العجایب و مظهر الاسرار اثر فریدالدین عطار نیشابوری نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب مظهر العجایب و مظهر الاسرار