دانلود کتاب آفرین فردوسی اثر محمدجعفر محجوب

 چند گفتار در آغار کتاب آمده که جز مطالب و داستان های شاهنامه نیست.
اما نویسنده چنین گمان برده است که آن مقالات نیز با شاهنامه یا زندگانی گوینده بزرگوار آن پیوندی تمام دارد و از همین روی برای اتمام فایده یا دادن اطلاعاتی مربوط به شاهنامه و زبان آن چنین گفتارهایی را در صدر کتاب جای داده است.
از این گونه است گفتاری درباره زبان های ایرانی و انواع و شاخه های آن مهرگان جشن ایزدمهرودرفش کاویان.آفرین فردوسی و مدایح بی صله و رخش رخشنده.

درباره شاهنامه و سراینده بزرگ آن پیش از این سخن گفته اند و هنوز می گویند و از این پس نیز خواهند گقت.قسیم کرده است.
حتی برای ادامه مطالبی که در این کتاب امده و برای تامین منظوری که این تالیف ناچیز برای اجرای ان پرداخته شده است می توان مجلدی دیگر بدین کتاب افزود.
و از داستانهای دیگر داستانهای بزرگتر و مهمتر این کتاب کهن بشرح و در سطحی بالاتر سخن گفت و اگر خدای خواهد و خوانندگان در این مختصر بنظر لطف و مهر بنگرند و چشم رضا و مرحمت بران باز کنند. شاید نویسنده این سطور به نوشتن ان نیز بپردازد.
در حال حاضر مجلدی دیگر از همین کتاب اماده طبع است و در ان به همین روش از اثار بزرگ شعر و نثر فارسی سخن در میان امده و بخشی جالب توجه از هریک انتخاب شده است و از خداوند می خواهم که این ناچیز را در پیراستن و انتشار دادن ان موفق بدارد

 

برای خرید کتاب آفرین فردوسی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

دانلود کتاب آفرین فردوسی