کتاب سحرخیزی در بیست و یک روز که به دست سید محمدحسین ساداتی فرد نوشته شده است. شما نخست عادت های داشته ی خود را تشکیل می دهید بعد هم اکنون این عادت ها سرنوشت شما را خواهد ساخت.سلام دوست من همانگونه که دانسته اید همه ی رویدادهای بسسیار بزرگ شامل کارهای کوچک تاما در هم متصل و مستمر می باشند.و یکی از مهمترین موجباتشذ عادت های خوب روزانه هستند .یکی از این عادت های بسیار خوب سحر خیز بودن است.آیا می دانید که عزت نفس ارتباط مستقیمی با سحر خیز بودن داشته است و دارد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سحرخیزی در بیست و یک روز تماس بگیرید

دانلود کتاب سحرخیزی در بیست و یک روز