کتاب ریسک فاکتورهای بیماریهای زنان که به دست رضا پور دستگردان نوشته شده است. داخل این اثر کوشش فراوان شده است و مهم ترین اختلالات شیوع یافته و وجود داشته در علم ژینکولوژی بیماری های زنان توضیح داده شده است. به امید خداوند این تحقیقات و اطلاعات در سمت سلامت زنان و مادران اجتماع بسیار مفید باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ریسک فاکتورهای بیماریهای زنان تماس بگیرید

دانلود کتاب ریسک فاکتورهای بیماریهای زنان