کتاب اسلام پزشک بی دارو که به دست احمد امین شیرازی نوشته شده است. اسلام همان طور که از هر دید و نگاه کامل می باشد و از دید جنبه های بهداشتی همچنان مکتبی غنی و نیرومند داشته است. شاهد این مدعا سندهای زنده ای می باشد که این نوشته بخشی از آنها را نمایان خواهد کرد. علم غذاشناسی از علومی می باشد که در حال حاضر توسعه زیادی یافته است و مورد دوستدار عموم طبقه های مردم انجام گرفته است. این اندیشه در دوران کهن هم متداول بوده است. و بهترین اسناد آن نوشته هایی می باشد مثل مخزن الاویه و مانندهای آن که در این خصوص تدوین گشته است. در حال حاضر غذاشناسان با الهام گرفتن از این کتابها و مطالب و تجربیات و زحماتی که خود در این بخش به کمک آزمایش ها متحمل گشته اند موجب تکمیل و زیاد شدن و بیشتر این علم شده اند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اسلام پزشک بی دارو تماس بگیرید

دانلود کتاب اسلام پزشک بی دارو