کتاب بیماریهای پا که به دست رضا پور دست گردان نوشته شده است. داخل این نوشته که درباره ی بیماریهای وجود داشته در پا که موجب و علل ایچاد و شیوه های درمان آنها شرح داده شده است. مطالب موجود در این کتاب: فصل اول سندرم تونل تارسال فصل دوم پای صاف فصل سوم دیستروفی فصل چهارم گودی پا فصل پنجم ارتریت فصل ششم اسپوندیلیت فصل هفتم بورسیت فصل هشتم ارتریت پسوریاتیک فصل نهم نقرس فصل دهم آرتروپاتی فصل یازدهم جراحت تاندون زانو فصل دوازدهم اسپاسم پا فصل سیزدهم پیچ خوردگی مچ پا

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بیماریهای پا تماس بگیرید

دانلود کتاب بیماریهای پا