کتاب راهنمای جامع هپاتیت سی که به دست سید موید علوی نوشته شده است. هپاتیت سی از روش های خون آلوده انتقال پیدا خواهد کرد. در بعضی از کشورها استفاده از سوزن مشترک یا تزریق کردن مواد مخدر متداول‌ترین عامل های زیاد شدن عفونت می باشند. خال‌کوبی یا هر طور ایجاد خراش در پوست با سوزن آلوده یکی دیگر از شیوه های متداول منتقل شدن است. مادر امکان دارد که ویروس را وقت تولد به فرزندش انتقال کند. در مورد های بسیار کم ارتباط جنسی محافظت نشده همچنان امکان دارد هپاتیت سی را زیاد کند ولی خطر آن زیاد نمی باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب راهنمای جامع هپاتیت سی تماس بگیرید

دانلود کتاب راهنمای جامع هپاتیت سی