کتاب بیماریهای ناشی از آلودگی هوا که به دست رضا پوردست گردان نوشته شده است. در این نوشته در باره ی آلودگی هوا و عارضه های آلودگی هوا در بدن آدمی توضیح داده شده است.که باعث بیماریهای انسداد ریه و سرطان ریه و مزوتلیوما و آزبستوزیس و پنومونی و سرطان کبد و گرفتگی قلب و سکته مغزی خواهد شد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بیماریهای ناشی از آلودگی هوا تماس بگیرید

دانلود کتاب بیماریهای ناشی از آلودگی هوا